Kołbaskowo, dn. 01.12.2014 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę  II Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z I Sesji
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu    i przechodu na działce nr 209/14, obręb Warzymice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu  i przechodu na działce nr 209/63, obręb Warzymice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu  i przechodu na działce nr 209/71, obręb Warzymice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 16/2, obręb Siadło Dolne na okres 10 lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 175/28, obręb Barnisław na okres 10 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 10/27, obręb Rajkowo na okres 10 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup budynku położonego w Karwowie 13A na działkach gruntu nr ew. 43/11, 43/13, 25/1 obr. geod. Karwowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.
12. Informacja Wójta z działalności za III kwartał 2014 roku.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kołbaskowo w roku szkolnym 2013/2014
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.                                
 


    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew Szczuplak

Pin It