Kołbaskowo, dn. 29.09.2014 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę  XLI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 6 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:


1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XL Sesji
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad.

2. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2013/2014.

3. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Interdyscyplinarny

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/209/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej "Szczecińskiej Karty Rodzinnej" i zawarcia porozumienia międzygminnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/348/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr ew. 47/30 obręb Ustowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47/27 obręb Ustowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek w obrębie Warzymice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47/28 obręb Ustowo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działkach o nr ew. 209/63, 209/71 i 209/14 obręb Warzymice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2914 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 r.", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 za I półrocze 2014" oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2014 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

17. Informacja Wójta z działalności za III kwartał 2014 roku.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.                               Przewodniczący Rady Gminy
 
    Ryszard Wierzbicki

Pin It
Załączniki:
Download this file (1. w sprawie skargi na Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Interdyscyplinarny.pdf)1. w sprawie skargi na Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Interdyscyplinarny.pdf
Download this file (10. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działkach o nr ew. 209.63, 209.71 i 209.14 obręb Warzymice.pdf)10. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działkach o nr ew. 209.63, 209.71 i 209.14 obręb Warzymice.pdf
Download this file (11. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo.pdf)11. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (12. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.pdf)12. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.pdf
Download this file (13. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 r., Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 za I półrocze 2014...pdf)13. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 r., Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 za I półrocze 2014...pdf
Download this file (2. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.pdf)2. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.pdf
Download this file (3. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf)3. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
Download this file (4. w sprawie przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej i zawarcia porozumienia międzygminnego.pdf)4. w sprawie przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej i zawarcia porozumienia międzygminnego.pdf
Download this file (5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej.pdf)5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej.pdf
Download this file (6. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr ew. 47.30 obręb Ustowo.pdf)6. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr ew. 47.30 obręb Ustowo.pdf
Download this file (7. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.27 obręb Ustowo.pdf)7. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.27 obręb Ustowo.pdf
Download this file (8. w sprawie sprzedaży działek w obrębie Warzymice.pdf)8. w sprawie sprzedaży działek w obrębie Warzymice.pdf
Download this file (9. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.28 obręb Ustowo.pdf)9. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.28 obręb Ustowo.pdf