Kołbaskowo, dn. 01.09.2014 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę XL Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 8 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej naruszenia procedury naboru na Stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-księgowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz informowania o wynikach tego naboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo  w I półroczu 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki o nr ewidencyjnym: 304/16, obręb Przecław.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 3/132, obręb Przecław.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr 213, obręb Barnisław.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ew. 118/13 obręb Kamieniec na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 roku.
13. Informacja Wójta z działalności za II kwartał 2014 roku.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.                                

    

Przewodniczący Rady Gminy
 
    Ryszard Wierzbicki

Pin It