Kołbaskowo, dn. 16.06.2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XXXIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołów z XXXVIII Sesji
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo".
5. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej naruszenia terminu załatwiania spraw przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na sposób powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przecławiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ew. 2/114, obręb Przecław, na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ew. 44, obręb Ustowo, na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.                                

    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Ryszard Wierzbicki

Pin It