Kołbaskowo, dn. 19.05.2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę XXXVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 26 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Prezentacja programu „Na własne konto” młodzieży z Gimnazjum w Przecławiu.
3. Dyskusja na temat stanu dróg powiatowych na ternie Gminy Kołbaskowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII/281/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/298/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo".
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/348/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Ostoja).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Siadło Dolne).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Barnisław).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działkach o nr 31, 76/1, 76/2, 36/4, 36/6, 36/7, 38/2, 47, 50/3, 51/2, 129/2 obręb Siadło Dolne, 12/3 obręb Przecław, 63 i 74 obręb Smolęcin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47/29 obręb Ustowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr 227/5, obręb Barnisław.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 90, obręb Siadło Górne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działek o nr ew. 227/4 i 227/5, obręb Barnisław, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Starosty Polickiego.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.                                


    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Ryszard Wierzbicki

Pin It
Załączniki:
Download this file (1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.pdf)1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.pdf
Download this file (10. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr 227.5, obręb Barnisław.pdf)10. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr 227.5, obręb Barnisław.pdf
Download this file (11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 90, obręb Siadło Górne.pdf)11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 90, obręb Siadło Górne.pdf
Download this file (12. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działek o nr ew. 227.4 i 227.5, obręb Barnisław, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.pdf)12. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działek o nr ew. 227.4 i 227.5, obręb Barnisław, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.pdf
Download this file (13. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Starosty Polickiego.pdf)13. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Starosty Polickiego.pdf
Download this file (2. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII.281.2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.pdf)2. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII.281.2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (3. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.298.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo.pdf)3. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.298.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemnoś.pdf)4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemnoś.pdf
Download this file (5. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Ostoja).pdf)5. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Ostoja).pdf
Download this file (6. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Siadło Dolne).pdf)6. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Siadło Dolne).pdf
Download this file (7. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Barnisław).pdf)7. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Barnisław).pdf
Download this file (8. w spr wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na dzialkach o nr 31, 76.1, 76.2, 36.4, 36.6, 36.7, 38.2, 47, 50.3, 51.2, 129.2 obręb Siadło Dolne, 12.3 obręb Przecław, 63 i 74 obręb Smolęcin.pdf)8. w spr wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na dzialkach o nr 31, 76.1, 76.2, 36.4, 36.6, 36.7, 38.2, 47, 50.3, 51.2, 129.2 obręb Siadło Dolne, 12.3 obręb Przecław, 63 i 74 obręb Smolęcin.pdf
Download this file (9. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.29 obręb Ustowo.pdf)9. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.29 obręb Ustowo.pdf