Kołbaskowo, dn. 28.04.2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz §14 ust. 3 Statutu gminy Kołbaskowo z w o ł u j ę XXXVII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku dziennego,
c. powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kołbaskowo
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/412/2013 Rady gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.                                
 


    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Ryszard Wierzbicki

Pin It