Kołbaskowo, dn. 11.04.2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XXXVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 18 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXV Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 120 obręb Smolęcin
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 118 obręb Smolęcin
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 116/74 obręb Kamieniec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 203/34, obręb Barnisław, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na sposób powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przecławiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
10. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2014 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kołbaskowo za rok 2013.
12. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2013.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.             


    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Ryszard Wierzbicki

Pin It
Załączniki:
Download this file (1. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.pdf)1. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (1. zał. 1 Studium Kołbaskowo tekst jednolity.pdf)1. zał. 1 Studium Kołbaskowo tekst jednolity.pdf
Download this file (1. zał. 2 arkusz nr 1.jpg)1. zał. 2 arkusz nr 1.jpg
Download this file (1. zał. 2 arkusz nr 2.jpg)1. zał. 2 arkusz nr 2.jpg
Download this file (1. zał. 3 Lista uwag nieuwzględnionych.pdf)1. zał. 3 Lista uwag nieuwzględnionych.pdf
Download this file (2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf)2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
Download this file (3. Projekt uchwały w sprawdzie sprzedaży dz nr 120, obręb Smolęcin.pdf)3. Projekt uchwały w sprawdzie sprzedaży dz nr 120, obręb Smolęcin.pdf
Download this file (4. Projekt uchwały w sprawdzie sprzedaży dz nr 118, obręb Smolęcin.pdf)4. Projekt uchwały w sprawdzie sprzedaży dz nr 118, obręb Smolęcin.pdf
Download this file (5. Projekt uchwały w sprawdzie sprzedaży dz nr 116.74, obręb Kamieniec.pdf)5. Projekt uchwały w sprawdzie sprzedaży dz nr 116.74, obręb Kamieniec.pdf
Download this file (6. projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę części działki nr 203.34, obręb Barnisław, na okres 10 lat w trybie bezprzetagowym.pdf)6. projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę części działki nr 203.34, obręb Barnisław, na okres 10 lat w trybie bezprzetagowym.pdf
Download this file (7. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf)7. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (8. Projekt uchwały w sprawie skarbi na sposób powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przecławiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu.pdf)8. Projekt uchwały w sprawie skarbi na sposób powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przecławiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu.pdf
Download this file (Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2014 roku.pdf)Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2014 roku.pdf
Download this file (Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2013.pdf)Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2013.pdf
Download this file (Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdz. narkomanii, przeciwdz. przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie .pdf)Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdz. narkomanii, przeciwdz. przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie .pdf
Download this file (Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.pdf)Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.pdf