Kołbaskowo, dn. 10.03.2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XXXV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 5/27 i 7/13, obręb Przecław oraz dz. nr 125 obręb Kołbaskowo, na okres 5 lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 227/3, 227/14, 227/15 i 227/16, obręb Barnisław.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 142/1, obręb Warzymice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 264/36, obręb Moczyły.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o nr ew. 258, 274, 289, 3/133, 3/59, 3/77, obręb Przecław.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 75/6 i 75/7, obręb Siadło Dolne, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za rok 2013.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.                                
 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Pin It
Załączniki:
Download this file (sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny.pdf)sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny.pdf
Download this file (w spr nabycia nieruchomości stanowiącej dzialkę o nr ew. 1421, obręb Warzymice.pdf)w spr nabycia nieruchomości stanowiącej dzialkę o nr ew. 1421, obręb Warzymice.pdf
Download this file (w spr nabycia nieruchompości stanowiącej działkę o nr ew. 264,36, obręb Moczyły.pdf)w spr nabycia nieruchompości stanowiącej działkę o nr ew. 264,36, obręb Moczyły.pdf
Download this file (w spr przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf)w spr przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf
Download this file (w spr sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 227.3, 227.14, 227.15 i 227.16, obręb Barnisław.pdf)w spr sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 227.3, 227.14, 227.15 i 227.16, obręb Barnisław.pdf
Download this file (w spr wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 756 i 757, obręb Siadło Dolne, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.pdf)w spr wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 756 i 757, obręb Siadło Dolne, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.pdf
Download this file (w spr wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na dzialkach o nr ew. 258,274,289,3133,359,377, obręb Przecław.pdf)w spr wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na dzialkach o nr ew. 258,274,289,3133,359,377, obręb Przecław.pdf
Download this file (w sprawie funduszu sołeckiego.pdf)w sprawie funduszu sołeckiego.pdf
Download this file (w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 5.27 i 7.13, obręb Przecław oraz dz. nr 125 obręb Kołbaskowo, na okres 5 lat.pdf)w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 5.27 i 7.13, obręb Przecław oraz dz. nr 125 obręb Kołbaskowo, na okres 5 lat.pdf
Download this file (w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo.pdf)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII4122013 Rady gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.pdf)w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII4122013 Rady gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.pdf
Download this file (zmieniająca statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.pdf)zmieniająca statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.pdf
Download this file (zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf)zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
Download this file (zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.pdf)zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.pdf