Kołbaskowo, dn. 27.01.2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XXXIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 3 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2013
3. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na działce o nr ew. 153 obręb Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w  Przecławiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
12. Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2013 roku.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.    
15. Zakończenie obrad.                                
    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Ryszard Wierzbicki

Pin It