Kołbaskowo, dn. 20.12.2013 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XXXIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 30 grudnia  2013 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.   w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXII Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działkach o nr ew. 124 i 114/9, obręb Kamieniec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr 2/29, obręb Przecław.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Kołbaskowo do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2014.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVII/196/2012 w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Będargowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.    
18. Zakończenie obrad.                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                Ryszard Wierzbicki

Pin It
Załączniki:
Download this file (budżet na 2014 część opisowa.docx)budżet na 2014 część opisowa.docx
Download this file (peojekt-uchwalywspr-zmian-w-budzecie-gminy-na-2013r.pdf)peojekt-uchwalywspr-zmian-w-budzecie-gminy-na-2013r.pdf
Download this file (porządek obrad XXXIII sesja.doc)porządek obrad XXXIII sesja.doc
Download this file (porzadek-obrad-XXXIII-sesji.pdf)porzadek-obrad-XXXIII-sesji.pdf
Download this file (projekt -zgody-na-ustanowienie-sluzebnosci.pdf)projekt -zgody-na-ustanowienie-sluzebnosci.pdf
Download this file (projekt-GPP-i-RPA.pdf)projekt-GPP-i-RPA.pdf
Download this file (projekt-obwieszczenia-tekstu-jednolitego.pdf)projekt-obwieszczenia-tekstu-jednolitego.pdf
Download this file (projekt-planu-pracy-komisji-Stalych.pdf)projekt-planu-pracy-komisji-Stalych.pdf
Download this file (projekt-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie.pdf)projekt-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie.pdf
Download this file (projekt-uchwaly-w-spr-porozumienia-z-GminaMistao-Szczecin.pdf)projekt-uchwaly-w-spr-porozumienia-z-GminaMistao-Szczecin.pdf
Download this file (projekt-w-spr-uchwalenia-regulaminu-switlic.pdf)projekt-w-spr-uchwalenia-regulaminu-switlic.pdf
Download this file (projekt-wydatkow-budzetowych-ktorych-kwoty-nie-wygasaja.pdf)projekt-wydatkow-budzetowych-ktorych-kwoty-nie-wygasaja.pdf
Download this file (projekt-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-wdrodzebezprzetargowej.pdf)projekt-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-wdrodzebezprzetargowej.pdf
Download this file (projekt-zmiany-prognozy-finansowej-2014-2022.pdf)projekt-zmiany-prognozy-finansowej-2014-2022.pdf
Download this file (projektw-sparwie-zmiany-prognozy-finansowej-Gminy-na-lata-2013-2022.pdf)projektw-sparwie-zmiany-prognozy-finansowej-Gminy-na-lata-2013-2022.pdf
Download this file (projektwspr-uchwalenia-budzetu-na-2014rok.pdf)projektwspr-uchwalenia-budzetu-na-2014rok.pdf
Download this file (projektwsprplanupracyRady.pdf)projektwsprplanupracyRady.pdf
Download this file (zal-nr 1-do-projektu-budzetu-na-2014-r.pdf)zal-nr 1-do-projektu-budzetu-na-2014-r.pdf
Download this file (zal-nr 1-do-zmiany-prognozy-finansowej2014-2022.xls)zal-nr 1-do-zmiany-prognozy-finansowej2014-2022.xls
Download this file (zal-nr2-prognozy-finansowej-na-lata-2014-2022.docx)zal-nr2-prognozy-finansowej-na-lata-2014-2022.docx
Download this file (zal-nr3-do-projektu-budzetu-2014.pdf)zal-nr3-do-projektu-budzetu-2014.pdf
Download this file (zal-nr5-do-projektu-budzetu-na-2014.pdf)zal-nr5-do-projektu-budzetu-na-2014.pdf
Download this file (zal-nr9doprojektubudzetuna2014.pdf)zal-nr9doprojektubudzetuna2014.pdf
Download this file (zalnr2doprojektu-budzetuna2014.pdf)zalnr2doprojektu-budzetuna2014.pdf
Download this file (zał. nr 10 do projektu budżetu na 2014.pdf)zał. nr 10 do projektu budżetu na 2014.pdf
Download this file (zał. nr 11 do projektu budzetu na 2014 .pdf)zał. nr 11 do projektu budzetu na 2014 .pdf
Download this file (zał. nr 12 do projektu budzetu na 2014.pdf)zał. nr 12 do projektu budzetu na 2014.pdf
Download this file (zał. nr 3 do uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.xls)zał. nr 3 do uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.xls
Download this file (zał. nr 4 do projektu budzetu na 2014.pdf)zał. nr 4 do projektu budzetu na 2014.pdf
Download this file (zał. nr 6 do projektu budzetu na 2014.pdf)zał. nr 6 do projektu budzetu na 2014.pdf
Download this file (zał. nr 7 do projektu budzetu na 2014.pdf)zał. nr 7 do projektu budzetu na 2014.pdf
Download this file (zał. nr 8 do projektu budzetu na 2014.pdf)zał. nr 8 do projektu budzetu na 2014.pdf