Kołbaskowo, dn. 18.11.2013 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 listopada 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00.   w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXI Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczania podatku rolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Karwowo).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Warzymice).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Kamieniec i Kołbaskowo).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 171/1, obręb Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/298/2012 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/301/2012 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
14. Interpelacje i zapytania.
15.  Wolne wnioski.    
16. Zakończenie obrad.        

                                         
                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                        Ryszard Wierzbicki                                         

Pin It