Kołbaskowo, dn. 21.10.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 28 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXX Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Informacja dyrektorów Szkół za rok szkolny 2012/2013

a. Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie,

b. Szkoły Podstawowej w Będargowie,

c. Gimnazjum Publicznego w Przecławiu,

d. Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej działkę o nr 172/4, obręb Barnisław na rzecz dotychczasowego najemcy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek nr 264/31, 264/32 i 264/33, obręb Moczyły, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w Warzymicach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki nr 261/1, obręb Moczyły i 125, obręb Kołbaskowo, na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki nr 114/9, obręb Kamieniec, na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Irysowa w Warzymicach.

12. Informacja Wójta z działalności za III kwartał 2013 roku.

13. Zajęcie stanowiska Rady w sprawie wyrażenia deklaracji dofinansowania ukończenia inwestycji przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław poprzez budowę chodnika w Warzymicach.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

 

Pin It