herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 09.08.2019 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę X Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku dziennego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It