Ogłoszony został przetarg na realizację nowej drogi gminnej (ok. 1,4 km długości), która połączy węzeł "Przecław", na budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, z miejscowością Ustowo.
- To będzie bardzo istotna droga z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy, dlatego że odciąży ruch z istniejącej „trzynastki” i pozwoli na włączenie się do budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, która poprowadzi dalej do autostrady A6, drogi ekspresowej S3 czy do Szczecina. Zależało nam, aby przetarg ogłosić jeszcze w tym roku, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji zadania – powiedziała Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.
Otwarcie ofert na zadanie "Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem Przecław na DK 13" nastąpi 16 grudnia 2021 roku. Termin związania ofertą określony został na 14 stycznia 2022 roku. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: cena - 60%, termin realizacji zamówienia – 20 %, termin gwarancji i rękojmi – 20%. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy, ale nie krótszy niż 12 miesiące kalendarzowych. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Zakres robót obejmuje budowę drogi głównej o długości całkowitej 1,412 km i szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem do rowów i zjazdami indywidualnymi, budowę sieci wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu i przepustu, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, modernizację przepompowni ścieków P 38 oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych.
Gmina Kołbaskowo buduje już inną drogę, od węzła "Przecław" do drogi krajowej nr 13 pomiędzy Przecławiem a Warzymicami (patrz zdjęcie). Nowa droga gminna będzie miała 750 m długości. Wzdłuż niej powstanie ścieżka rowerowa. Zbudowana zostanie także kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz zbudowane i przebudowane sieci elektroenergetyczne. Zadanie wykonawca, Firma RSK Wolin, wycenił na kwotę 4,9 mln złotych. Termin realizacji zamówienia, to koniec 2022 roku.

Pin It