Aktualizacja 2.02.2022
 
Znamy wykonawcę nowej drogi gminnej z Ustowa do węzła "Przecław", na budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic. To spółka Strabag, która swoją pracę wyceniła na 8.490 mln zł.
 
Komisja przetargowa zdecydowała i powiadomiła o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą "Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem Przecław na DK 13". Oferta Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa pod Warszawą uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Prace powinny ruszyć wiosną.
 
Chętnych na budowę było pięć przedsiębiorstw. Ich oferty poznaliśmy 11 stycznia 2022 roku. Złożyli je także Eurovia Polska S.A. (8.796 mln zł), Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska z Krzemienia, koło Dobrzan (8.863 mln zł), Ben-Bruk Sp. z o.o. z Grzędzic, koło Stargardu (14.628 mln zł) oraz Musing Bud Sp. z o.o. Sp. J. ze Szczecina (10.469 mln zł). Kwota, jaką zamawiający zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 8.666 mln zł.
- Ta droga, wraz z budowaną już inną drogą gminną od istniejącej dk13 do węzła „Przecław”, będą bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy i aglomeracji szczecińskiej. Odciążą ruch z istniejącej „trzynastki” i pozwolą na włączenie się do budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, która poprowadzi dalej do autostrady A6, drogi ekspresowej S3 czy do Szczecina - mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.
 
Zakres robót obejmuje budowę drogi głównej o długości całkowitej 1,412 km i szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem do rowów i zjazdami indywidualnymi. Inwestycja zakłada także budowę sieci wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu i przepustu, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, modernizację przepompowni ścieków P 38 oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych.
 
Jak wspomniała pani wójt, Gmina Kołbaskowo buduje już inną drogę, od drogi krajowej nr 13 pomiędzy Przecławiem a Warzymicami do węzła "Przecław". Nowa droga gminna będzie miała 750 m długości. Wzdłuż niej powstanie ścieżka rowerowa. Zbudowana zostanie także kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz zbudowane i przebudowane sieci elektroenergetyczne. Zadanie wykonawca, Firma RSK Wolin, wycenił na kwotę 4,9 mln złotych.

Na zdjęciu niżej widoczny już wiadukt na węźle "Przecław". W tym miejscu zakończą się drogi gminne z Ustowa oraz Przecławia.

 

 

 

 

6.12.2021

Ogłoszony został przetarg na realizację nowej drogi gminnej (ok. 1,4 km długości), która połączy węzeł "Przecław", na budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, z miejscowością Ustowo.
- To będzie bardzo istotna droga z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy, dlatego że odciąży ruch z istniejącej „trzynastki” i pozwoli na włączenie się do budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, która poprowadzi dalej do autostrady A6, drogi ekspresowej S3 czy do Szczecina. Zależało nam, aby przetarg ogłosić jeszcze w tym roku, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji zadania – powiedziała Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.
Otwarcie ofert na zadanie "Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem Przecław na DK 13" nastąpi 16 grudnia 2021 roku. Termin związania ofertą określony został na 14 stycznia 2022 roku. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: cena - 60%, termin realizacji zamówienia – 20 %, termin gwarancji i rękojmi – 20%. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy, ale nie krótszy niż 12 miesiące kalendarzowych. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Zakres robót obejmuje budowę drogi głównej o długości całkowitej 1,412 km i szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem do rowów i zjazdami indywidualnymi, budowę sieci wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu i przepustu, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, modernizację przepompowni ścieków P 38 oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych.
Gmina Kołbaskowo buduje już inną drogę, od węzła "Przecław" do drogi krajowej nr 13 pomiędzy Przecławiem a Warzymicami (patrz zdjęcie). Nowa droga gminna będzie miała 750 m długości. Wzdłuż niej powstanie ścieżka rowerowa. Zbudowana zostanie także kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz zbudowane i przebudowane sieci elektroenergetyczne. Zadanie wykonawca, Firma RSK Wolin, wycenił na kwotę 4,9 mln złotych. Termin realizacji zamówienia, to koniec 2022 roku.

Pin It