logotypy instytucji związanych z projektem

W dniu  4 września  2017 roku Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”.

Projekt  nr RPZP.04.09.00-32-4001/17-00  uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo. W ramach projektu planuje się:
- wykonanie ciągu komunikacyjnego, pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem,
- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, w postaci: realizacji altan piknikowych, wiat i stanowisk wypoczynkowo-rekreacyjnych tj. ławek,  stołów piknikowych, stolików, grilli, itp., elementów gabionowych (siatkowo-kamiennych), ogrodzeń i palenisk
- umocnienie linii brzegowej rzeki Odry narzutem kamiennym,
- montaż trzech pomostów pływających wraz z systemowymi trapami oraz elementami cumowania, w tym pomostu do obsługi kajaków,
- umocnienie skarp istniejącego kanału melioracji podstawowej „Autostrada” wraz z nadaniem mu wymaganych parametrów geometrycznych,
- niwelacje terenu w wymaganym zakresie,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- wykonanie nasadzeń roślinności zielonej,

Efektem realizacji niniejszego projektu będzie rozwój sieci szlaków kajakowych znajdujących się w części północnej Międzyodrza.  Projekt jest elementem  realizacji „Projektu Pomerania”, którego celem jest stworzenie zintegrowanego obszaru turystycznego umożliwiającego poznanie walorów przyrodniczych Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego i wykreowanie atrakcyjnego produktu turystycznego pod nazwą „Pomerania”, obejmującego działaniami inwestycyjnymi przede wszystkim edukację przyrodniczą oraz turystykę  lądową (rowerową)  i wodną (kajakową i żeglarską).

Wartość projektu: 4 236 268,23 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 164 400,00 zł

Ważne adresy:
www.rpo.wzp.pl
www.wzp.pl

Wizualizacja projektu „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”

Pin It