Urząd Gminy Kołbaskowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Kołbaskowo jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo - Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Urzędu Gminy Kołbaskowo posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast;
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Sypniewska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 311 95 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Podmiot publiczny umieszcza informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej. W tym celu dodaje fragment oznaczony identyfikatorem „a11y-procedura”. Poniższy tekst ma charakter przykładowy i można go zredagować samodzielnie, mając na względzie zgodność z przepisami i czytelność dla odbiorców:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Kołbaskowo mieści się w jednym budynku, który nie są w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Główne wejście do budynku Urzędu, znajduje się na poziomie chodnika i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, również dla tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu podany jest numer telefonu do pracownika Urzędu, który telefonicznie przyjmuje informację o obecności klienta niepełnosprawnego. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik przychodzi do klienta, przeprowadza rozmowę i udziela wstępnej pomocy w załatwieniu sprawy. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik informuje kierownika komórki organizacyjnej Urzędu lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej bez zbędnej zwłoki.

Osobie niepełnosprawnej udzielana jest pomoc w dotarciu do miejsca obsługi, a w razie konieczności sprawa niepełnosprawnego klienta realizowana jest na parterze budynku. Po zakończonej obsłudze, klientowi udzielana jest pomoc w opuszczeniu budynku Urzędu.
Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106
Tel.: +48 91 311 95 10
Faks: +48 91 311 95 10 w. 22
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.kolbaskowo.pl

Pin It

Bądź na bieżąco