Kołbaskowo, dn. 13.05.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

z w o ł u j ę

XXVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 20 maja 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXVII Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Kołbaskowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Będargowie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr 47/86, obręb Kurów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

 

Pin It

Bądź na bieżąco