Kołbaskowo, dn. 15.04.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

z w o ł u j ę

XXVII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXVI Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za 2012 rok.

3. Zapoznanie ze sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.

4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o nr ew. 72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 100/2, 100/7, 100/5, 100/6, obręb Barnisław.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o nr 3/155 i 3/35, obręb Przecław.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 127/4, obręb Stobno.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr 132/2, obręb Stobno.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 209/22, obręb Warzymice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 209/48, obręb Warzymice.

14. Informacja Wójta z działalności za I kwartał 2013 roku.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco