Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z w o ł u j ę XXVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXV Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 03920Z Przecław-Dołuje poprzez budowę chodnika”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco