Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 11 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXIV Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na dz. o nr ew. 116/75, 117/1 i 130/3, obręb Kamieniec.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej działkę o nr 304/16, obręb Przecław.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o numerach ew. 1/43 i 1/44, obręb Przylep.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej udziały w wysokości 2792/10000 w działce nr 265/15, obręb Moczyły.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr 3/155, obręb Przecław.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecław w gminie Kołbaskowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco