Kołbaskowo, dn. 28.01.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

z w o ł u j ę

XXIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 4 lutego 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXIV Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2012.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 264/19, obręb Moczyły w trybie bezprzetargowym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 2/29, obręb Przecław w trybie bezprzetargowym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 37/3, obręb Bobolin w trybie bezprzetargowym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 128/5, obręb Kołbaskowo w trybie bezprzetargowym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 56/1, obręb Siadło Dolne w trybie bezprzetargowym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr 63/3, obręb Moczyły.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/298/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/301/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/297/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo.

18. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach na kadencję 2013-2017 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/321/05 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/102/03 w sprawie ustalenia liczby sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kołbaskowo.

21. Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2012 roku.

22. Interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski.

24. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco