Kołbaskowo, dn. 19.11.2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

z w o ł u j ę

XXII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 26 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXI Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji dla osób prawnych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru formularza w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/102/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kołbaskowo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2017”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 177/4, obręb Barnisław i części działki nr 108, obręb Smolęcin w trybie bezprzetargowym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na dz. o nr ew. 508 obręb Kamieniec.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o nr 264/31, 264/32 i 264/33 obręb Moczyły.

17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kołbaskowo w roku szkolnym 2011/2012.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

 

Pin It

Bądź na bieżąco