Kołbaskowo, dn. 05.10.2012 r.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.)

 

 

z w o ł u j ę

XXI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 15 października 2012 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

Porządek dzienny:

 1. Sprawy regulaminowe
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XX Sesji,
  3. zatwierdzenie porządku dziennego,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. odpowiedzi na interpelacje.
 1. Informacja dyrektorów Szkół za rok szkolny 2011/2012
 • Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie,
 • Szkoły Podstawowej w Będargowie,
 • Gimnazjum Publicznego w Przecławiu,
 • Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
 1. Sprawozdanie dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2012 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę o nr 264/23, obręb Moczyły.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr 47/8, obręb Kurów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr 6/2, obręb Ostoja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi polickiemu nieruchomości stanowiącej działkę o nr 131, obręb Stobno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę o nr 47/86, obręb Kurów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenie wójtowi gminy Kołbaskowo uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo.

20.  Informacja Wójta z działalności za III kwartał 2012 r.

21.  Interpelacje i zapytania.

22.   Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco