Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.)

 

z w o ł u j ę

XX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 17 września 2012 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek dzienny:

 1. Sprawy regulaminowe
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XIX Sesji,
  3. zatwierdzenie porządku dziennego,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. odpowiedzi na interpelacje.
  2. Informacja z działalności Straży Gminnej w I półroczu 2012 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2012 r.”, „Informacji o 4. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023 za I półrocze 2012” oraz „Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2012 r.”
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2012 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę 127/4 obręb Stobno.

  11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych udziału w wysokości 5032/10000 w działce 508 obręb Kamieniec.

  12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości z osobami fizycznymi w Siadle Dolnym.

  13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 102/2 w Kołbaskowie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych.

  14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę 63/34 obręb Bobolin i udziału w wysokości 1/80 w działce 63/11 obręb Bobolin.

  15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

  16.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Będargowie.

  17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stobno w gminie Kołbaskowo.

  19.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod lasem w Kamieńcu.

  20.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Skowronkowa w Kamieńcu.

  21.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w Kamieńcu.

  22.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej statutu.

  23.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie do organizacji pracy z rodziną.

  24.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XIII/116/95 z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kołbaskowie.

  25.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

  26.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo.

  27.  Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo.

  28.  Informacja Wójta z działalności za II kwartał 2012 r.

  29.  Interpelacje i zapytania.

  30. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco