Kołbaskowo, dn. 21.05.2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.) z w o ł u j ę XVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 28 maja 2012 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XVII Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2012 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kurowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Barnisław.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kołbaskowo do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie aktu założycielskiego i statutu Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie aktu założycielskiego i statutu Publicznego Gimnazjum w Przecławiu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 7 maja 2012 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Kołbaskowo.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

 

 

Pin It

Bądź na bieżąco