Porządek dzienny XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał.

Porządek dzienny:

 1. Sprawy regulaminowe
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XVI Sesji,
  3. zatwierdzenie porządku dziennego,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.
 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zadania własnego gminy – pełnienie funkcji zarządzającego systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kołbaskowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowa w miejscowości Warzymice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej – skateparku znajdującego się na działce nr 33/6 w Przecławiu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kołbaskowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Będargowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przecławiu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisje Rewizyjną kontroli konkursu na stanowisko kierownika działu administracyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z protokołu Komisji rewizyjnej Rady gminy Kołbaskowo z dnia 5 marca 2012 r. z kontroli Wewnątrzszkolnych Planów Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli za rok 2010/2011 w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.
 18. Informacja Wójta z działalności za I kwartał 2012 r.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco