Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XIV Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2011.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmianyuchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat pobieranych za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Kołbaskowie i Będargowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu.

7. Podjęcie uchwały w  sprawie zgody na dzierżawę części dz. nr 2/26 obręb Przecław w trybie bezprzetargowym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce nr 209/22 obręb Warzymice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zaciszna w miejscowości Warzymice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2012 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Przecławiu.

14. Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2011 roku.

15. Wniosek klubu radnych „Platforma Obywatelska R.P. – Rozwój i Służba dla Gminy” o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30.12.2011r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji doraźnej do prac nad zmianami w Statucie Gminy Kołbaskowo.

16. Wniosek klubu radnych „Platforma Obywatelska R.P. – Rozwój i Służba dla Gminy” o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30.12.2011r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Gminy Kołbaskowo.

17. Interpelacje i zapytania.

18. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco