Kołbaskowo, dn. 19.11.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę  XXXIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwowo w gminie Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Siadło Dolne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie odkupienia części działki nr 155/2 obręb Ustowo.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.