Kołbaskowo, dn. 15.10.2021 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXXIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2020/2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2021 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029 za I półrocze 2021” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 153/2 obręb Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udostępnienia niektórych obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo uprawnień do stanowienia o ich wysokości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Pin It

Bądź na bieżąco