Kołbaskowo, dn. 17.09.2021 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 13.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r. oraz zmiany uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kurów w gminie Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowa w miejscowości Będargowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości numer 203/34, obręb Barnisław – na okres 10 lat pod lokalizację pylonu reklamowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 101, obręb Smolęcin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 4/5, obręb Przecław.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 182, obręb Ustowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 5/51, obręb Przecław.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 264/37, obręb Moczyły.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Będargowo w gminie Kołbaskowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołbaskowo służebnościami gruntowymi i przesyłu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Kołbaskowo na rok szkolny 2021/2022.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kołbaskowo Placówki Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej i połączenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie podjęcia działań mających na celu przejęcie drogi wewnętrznej na działce nr 139 z obrębu Ustowo.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbaskowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w I półroczu 2021 roku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
27. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2021 r.
28. Sprawozdanie z funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2020 rok.
29. Wolne wnioski i zapytania.
30. Zakończenie obrad.

Pin It
Załączniki:
Download this file (10.projekt w spr. lokalizacji pylonu reklamowego Barnisław.pdf)10.projekt w spr. lokalizacji pylonu reklamowego Barnisław.pdf
Download this file (11.projekt w spr. dalszej dzierżawy działki Smolęcin.pdf)11.projekt w spr. dalszej dzierżawy działki Smolęcin.pdf
Download this file (12.projekt w spr. dzierżawy części działki Przecław.pdf)12.projekt w spr. dzierżawy części działki Przecław.pdf
Download this file (13.projekt w spr. dzierżawy działki nr 182 Ustowo.pdf)13.projekt w spr. dzierżawy działki nr 182 Ustowo.pdf
Download this file (14.projekt w spr. zgody na dalszą dzierżawę części działki w Przecławiu.pdf)14.projekt w spr. zgody na dalszą dzierżawę części działki w Przecławiu.pdf
Download this file (15.projekt w spr. dzierżawy działki Moczyły.pdf)15.projekt w spr. dzierżawy działki Moczyły.pdf
Download this file (16.projekt w spr. mpzp dla Będargowo.pdf)16.projekt w spr. mpzp dla Będargowo.pdf
Download this file (17.projekt w spr. zmiany uchwały dotyczacej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gm. Kołbaskowo służebnościami gruntowymi i przesyłu.pdf)17.projekt w spr. zmiany uchwały dotyczacej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gm. Kołbaskowo służebnościami gruntowymi i przesyłu.pdf
Download this file (18.projekt w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Siadle Dolnym.pdf)18.projekt w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Siadle Dolnym.pdf
Download this file (19.projekt w spr. zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.pdf)19.projekt w spr. zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.pdf
Download this file (20.projekt w spr. ceny paliw.pdf)20.projekt w spr. ceny paliw.pdf
Download this file (21.projekt w spr. zmiany statutu GOPS-u.pdf)21.projekt w spr. zmiany statutu GOPS-u.pdf
Download this file (22.projekt w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego.pdf)22.projekt w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego.pdf
Download this file (23.projekt w spr. wniosku o przejęcie drogi w Ustowie.pdf)23.projekt w spr. wniosku o przejęcie drogi w Ustowie.pdf
Download this file (24.projekt w spr. rozpatrzenia wniosku o zmianę sposobu naliczania opłat za odpady.pdf)24.projekt w spr. rozpatrzenia wniosku o zmianę sposobu naliczania opłat za odpady.pdf
Download this file (25.projekt w spr. sprawozdania Komisji.pdf)25.projekt w spr. sprawozdania Komisji.pdf
Download this file (26.projekt w spr. tj. do uchwały w spr. sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.pdf)26.projekt w spr. tj. do uchwały w spr. sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.pdf
Download this file (27.Informacja Wója za II kwartał 2021.pdf)27.Informacja Wója za II kwartał 2021.pdf
Download this file (28.sprawozdanie ZWIK za 2020 rok.pdf)28.sprawozdanie ZWIK za 2020 rok.pdf
Download this file (5.projekt w spr. zmian w budżecie.pdf)5.projekt w spr. zmian w budżecie.pdf
Download this file (6.projekt w spr. zmian w WPF.pdf)6.projekt w spr. zmian w WPF.pdf
Download this file (7.projekt w spr. uchwalenia zmiany mpzp Kurów.pdf)7.projekt w spr. uchwalenia zmiany mpzp Kurów.pdf
Download this file (8.projekt w spr. przystąpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf)8.projekt w spr. przystąpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Download this file (9.projekt w spr. nadania nazwy ulicy Miodowa.pdf)9.projekt w spr. nadania nazwy ulicy Miodowa.pdf
Download this file (porządek XXXII sesji.pdf)porządek XXXII sesji.pdf

Bądź na bieżąco