Kołbaskowo, dn. 18.06.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXXI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 11.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXX sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Kołbaskowo w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r. oraz zmiany uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Policach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 16/8, obręb Bobolin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmian regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie programu wspierania uzdolnionych artystycznie, niepełnoletnich mieszkańców Gminy Kołbaskowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 października 2011 r., w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2021 roku.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Pin It

Bądź na bieżąco