Kołbaskowo, dn. 19.03.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXVII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 11.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
5. Zatwierdzenie porządku dziennego.
6. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nad Rozlewiskiem w miejscowości Kurów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Szklarniowa w miejscowości Ustowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 95/2, obręb Smolęcin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 261/1, obręb Moczyły oraz 125, obręb Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 264/37, obręb Moczyły.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu dotyczącego nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, dotyczących projektu budżetu obywatelskiego i przeprowadzenia na terenie gminy Kołbaskowo konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.
21. Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2020 roku.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie obrad.

Pin It

Bądź na bieżąco