Kołbaskowo, dn. 12.02.2021 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 11.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie sposobu ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny w sprawie uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2020 roku.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Pin It

Bądź na bieżąco