Kołbaskowo, dn. 21.12.2020 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę  XXIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.


Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXIII sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwowo w gminie Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Widokowa w miejscowości Siadło Dolne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ……………… w miejscowości Siadło Dolne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 4/5, obręb Przecław.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych i utrzymania obowiązujących dotychczas stawek.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę sposobu naliczenia opłat za odpady komunalne na rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o weryfikację sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę uchwały nr XVIII/210/2020 Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę uchwały nr XVIII/210/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 maja 2020 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uchylenie uchwały Rady Gminy Kołbaskowo nr XVIII/210/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbaskowo.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
25. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2021 roku.
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It

Bądź na bieżąco