Kołbaskowo, dn. 27.11.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 04 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 11.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.


Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXII sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kołbaskowo opłaty reklamowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 57/2, obręb Warzymice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 128/12, obręb Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tarasy nad Odrą w miejscowości Siadło Dolne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu za czas zawieszenia funkcjonowania grupy lub Żłobka w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terenie Gminy Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „Centrum Usług Społecznych w Kołbaskowie”.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kołbaskowo w roku szkolnym 2019/2020.
17. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2020 roku.
18. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczącą Rady Gminy

Dorota Trzebińska                    
                       

Pin It

Bądź na bieżąco