Kołbaskowo, dn. 20.11.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 15.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.


Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXI sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku nr RG.1510.11.2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku nr RG.1510.12.2020 o zmianę uchwały nr XIX/226/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 czerwca 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie stanowiska Rady Gminy w kwestii naliczania opłat za śmieci w części dotyczącej zużycia wody na cele ogrodowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie stanowiska Rady Gminy w kwestii naliczania opłat za śmieci w części dotyczącej zużycia wody na cele ogrodowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie poprzedniej metody opłaty za wywóz odpadów lub dokonania rozliczeń za rok bieżący.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.


                    
                       

Pin It

Bądź na bieżąco