Kołbaskowo, dn. 25.09.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 2 października 2020 r. (piątek) o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.


Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XX sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020r,” „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 za I półrocze 2020” oraz „Informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/221/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Moczyły.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Rajkowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sielski Zakątek w miejscowości Smolęcin.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tarasy Odry w miejscowości Siadło Dolne.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych, Nabrzeża w Siadle Dolnym oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kołbaskowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „Centrum Usług Społecznych w Kołbaskowie”
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Kołbaskowo za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zakończenie obrad.


                    
                       

Pin It

Bądź na bieżąco