Kołbaskowo, dn. 21.08.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.


Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XIX sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.
7. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie Kołbaskowo na rok szkolny 2020/2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 47/49, obręb Kurów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 264/37, obręb Moczyły.
10. w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę działek o nr ew. 271/2, 271/3, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/16, 271/17, 271/18, 271/19, obręb Barnisław na okres 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 182, obręb Ustowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 307, obręb Przecław.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat pobieranych za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Kołbaskowie i Będargowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2020 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo w ośmioletnie szkoły podstawowe.
19. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2020 r.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pin It

Bądź na bieżąco