Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do niezbędnego minimum.

Transmisja XVIII sesji będzie dostępna online na platformie esesja:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/318/rada-gminy-kolbaskowo.htm

 

Kołbaskowo, dn. 08.05.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731.) z w o ł u j ę XVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 15 maja 2020 r. (piątek) o godz. 10.00.
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu ul. Rekreacyjna 1, Przecław.

Porządek dzienny:
1) Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4) Zatwierdzenie porządku dziennego.
5) Sprawozdanie z funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2019 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których wysokość przychodów uległa obniżeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których wysokość przychodów uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a osoba prawną.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
16) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
17) Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2020 roku.
18) Wolne wnioski i zapytania.
19) Zakończenie obrad.

Pin It

Bądź na bieżąco