Sesja XVII Rady Gminy będzie się odbywała zdalnie. Nagranie z sesji zostanie udostępnione po jej zakończeniu na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/318/rada-gminy-kolbaskowo.htm

 

 

Kołbaskowo, dn. 02.04.2020 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w związku z obowiązywaniem stanu epidemii wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Kołbaskowo w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ma dzień 10 kwietnia 2020 roku godzina 10.00. Zarówno przebieg całej sesji, jak i podjęcie wszelkich rozstrzygnięć (w tym uchwał) w jej trakcie, będzie odbywało się w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek dzienny:
1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie quorum.
3 Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4 Zatwierdzenie porządku dziennego.
5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r.
6 Podjęcie uchwały w odwołania Skarbnika Gminy Kołbaskowo.
7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kołbaskowo.
8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo.
9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.
10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
11 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu na czas zawieszenia funkcjonowania placówki w związku z epidemią koronawirusa.
12 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.
13 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2019.
14 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kołbaskowo za rok 2019.
15 Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.
16 Wolne wnioski i zapytania.
17 Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It

Bądź na bieżąco