Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327 ze zm.) z w o ł u j ę XV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Śliwkowa w miejscowości Warzymice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 47/81, obręb Kurów na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Kołbaskowo i Przecław).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Moczyły.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Kołbaskowo).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwowo w gminie Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamieniec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2019 roku.
14.Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It

Bądź na bieżąco