Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327 ze zm.) z w o ł u j ę XIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok wraz z autopoprawką Nr 1 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 6 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką Nr 1 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 6 grudnia 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki numer 16/9, obręb Bobolin na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Moczyłach nr 16, stanowiącym własność Gminy Kołbaskowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołbaskowo na rok szkolny 2019/2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2020-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2020 roku.
18. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za III kwartał 2019 roku.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It

Bądź na bieżąco