herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 02.09.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327 ze zm.)  z w o ł u j ę  XI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IX sesji Rady Gminy.
4. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z X sesji Rady Gminy.
5. Zatwierdzenie porządku dziennego.
6. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowa w miejscowości Warzymice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/105/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 136 obręb Kołbaskowo na okres 10 lat w trybie bezprzewodowym.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad udostępniania obiektu, urządzeń i terenów sportowo-rekreacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz powierzenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tego obiektu, urządzeń i terenów sportowo rekreacyjnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w związku z trybem przeprowadzenia rekrutacji do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie braku odpowiedzi na wniosek.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2019 roku.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska