herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 19.06.2019 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327 ze zm.) z w o ł u j ę  IX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z VIII sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia o nazwie Dzienny Dom Senior+.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 41/1, obręb Moczyły.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo w ośmioletnie szkoły podstawowe.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań dotyczących projektu budżetu obywatelskiego i przeprowadzenia na terenie gminy Kołbaskowo konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Kołbaskowska Karta Mieszkańca”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2019 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Wójt Gminy Kołbaskowo związanej z wszczęciem postępowania administracyjnego
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zakończenie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It

Bądź na bieżąco