herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 13.05.2019 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z VI sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Ustowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie czynności związanych z wygaszeniem Publicznego Gimnazjum w Przecławiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu przyznawania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Kołbaskowo, w formie stypendium Wójta Gminy Kołbaskowo dla uczniów szczególnie zdolnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Kołbaskowo, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska