herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 18.03.2019 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327)  z w o ł u j ę V Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IV sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Bobolin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska