herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 18.02.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327)  zwołuję IV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z III sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 72/6, obręb Kołbaskowo, będącej własnością Gminy Kołbaskowo, na rzecz użytkownika wieczystego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 306 obręb Przecław, Gmina Kołbaskowo będącej własnością Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 41, obręb Moczyły na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy Kołbaskowo uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 195009Z w m. Karwowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy  Kołbaskowo w II półroczu 2018 roku.
20. Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2018 roku.
21. Zakończenie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska