herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 08.01.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę  III Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1) Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z II sesji Rady.
4) Zatwierdzenie porządku dziennego.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
7) Zakończenie obrad.

                                                 
Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska