herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 14.12.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327)  z w o ł u j ę  II Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 21 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1) Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) zastrzeżenia i poprawki do protokołu z poprzedniej sesji Rady,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
2) Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
5) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przecław”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok wraz z autopoprawką.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Polickiemu.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Warzymice).
10) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Warzymice).
11) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Warzymice).
12) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Warzymice).
13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Warzymice).
14) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Rajkowo).
15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Barnisław w gminie Kołbaskowo.
16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 264/18, obręb Moczyły na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
17) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
18) Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.
19) Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2019 roku.
20) Wolne wnioski i informacje.
21) Zakończenie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska